Spring til indhold

Handelsbetingelser/lejebetingelser

LEJEBETINGELSER 

1. LEVERING OG TILBAGELEVERING
1.1 Køretøjet afhentes og afleveres på Hjørringvej 142, 9400 Nørresundby medmindre andet er aftalt. Undladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid falder under straffelovens §293.
1.2 Lejer accepterer at have modtaget køretøjet i god stand og uden synlige fejl. Enhver mangel og klage vedrørende vognens stand skal anføres indenfor 24 timer, og skal anføres skriftligt til martin@bilforum.as
1.3 Lejer er forpligtet til at tilbagelevere køretøjet rengjort og i samme stand som ved overleveringen. Sker dette ikke vil der, efter individuel vurdering, blive eftersendt faktura for rengøring og evt. rens af køretøjet. For 500 kr. kan du overlade den almindelige rengøring af køretøjet til os. Hvis køretøjet kræver mere end normal rengøring, opkræves rengøring ud fra en timepris på 500 kr. Brændstofmåler skal ved tilbagelevering stå på samme niveau som ved afhentning.
Logoklistermærker bag på køretøjet (Hvis de er monteret) må ikke pilles af, uden forudgående aftale med udlejer. Ønskes det at leje et køretøj uden klistermærker er prisen 250 kr. pr. mdr. oven i lejen. Afmonteres de uden forudgående aftale, vil lejer blive faktureret for klistermærker, samt forhøjet leje for hele lejeperioden.
1.4 Udlejer er berettiget til at tilbagetage køretøjet på ethvert tidspunkt og uden påkrav for lejers regning, hvis køretøjet anvendes i strid med lejeaftalen, eller lejer på anden vis gør sig skyldig i misligholdelse.
1.5 Køretøjet skal afleveres på udlejningsstedet indenfor udlejers normale åbningstid, og kan kun afleveres til udlejers afleveringspersonale. Køretøjet anses for afleveret, når køretøjet med alle udleverede nøgler er tilbageleveret på udlejningsstedet. Tilbageleveres køretøjet udenfor udlejningsstedets almindelige åbningstid, anses køretøjet først for afleveret med virkning for lejers forpligtelser i henhold til nærværende aftale på tidspunktet for udlejers førstkommende åbningstidspunkt.

2. LEJER / FØRERE
2.1 Lejer/fører(e) skal kunne forevise gyldigt kørekort (eller være fyldt 18 år før den 19. januar 2013, hvis der er tale om 30’er scooter), samt dokumentere bopælsadresse og være fysisk til stede ved udlevering af køretøjet.
2.2 Det lejede køretøj må kun føres af lejeren eller eventuelle andre personer, der med lejekontrakten har fået tilladelse hertil.
2.3 Lejekontrakten skal medbringes under kørslen og på forlangende vises til politiet.
2.4 Lejeren skal informere udlejer om ekstra førere der kommer til at køre køretøjet, således de kan påføres på lejekontrakten. Det koster 100 kr. ekstra pr. måned pr. ekstra fører.
2.5 Lejer er uden beløbsbegrænsning forpligtet til at erstatte udlejers tab i forbindelse med tyveri af køretøjet eller skader derpå forvoldt ved ulykke, som kan henføres til lejers tilsidesættelse af sine forpligtelser efter denne aftales § 6, og hvor lejers misligholdelse afstedkommer, at skaden ikke dækkes under den tegnede kaskoforsikring.
Lejer hæfter ligeledes ubegrænset for ethvert tab påført udlejer som følge af at lejer eller en anden fører af køretøjet i lejeperioden har overtrådt færdselslovens kapitel 18a (konfiskation). I forbindelse med indgåelse af lejeaftalen har lejer tiltrådt særskilt tro- og loveerklæring.
Uden for området for færdselsuheld i færdselslovens forstand, hæfter lejer for enhver beskadigelse af køretøjet, som skyldes lejers tilsidesættelse af dennes forpligtelser i henhold til denne aftales § 6. Beskadigelse forstås i denne sammenhæng i ordets videste forstand, herunder mekaniske og kosmetiske skader, defekter, uforventelig forringelse, tilsmudsning m.v.

3. KØRETØJETS ANVENDELSE
3.1 Lejer/fører(e) anerkender sit personlige ansvar for at betale alle bøder og rets-omkostninger i forbindelse med parkerings-/færdsels- eller andre lovovertrædelser som pålægges køretøjet, dens ejer eller udlejer inden for denne kontrakts gyldighedsperiode, bortset fra hvor udlejeren har skylden. Eventuelle parkeringsafgifter m.v. fra lejeperiode, som modtages hos udlejer uden at lejer har oplyst herom, ved returnering eller under lejeperioden pr. mail, reserveres/forbeholdes senere træk fra depositum, samt et gebyr på 400 kr. til Bilforum for håndtering heraf. Derudover skal afgiften og eventuelle rykkergebyrer fra udstederen betales af lejer.
3.2 Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar på enhver genstand, som lejeren eller andre måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i køretøjet.
3.3 Køretøjet må kun benyttes til privatkørsel og ikke udlejes eller udlånes til andre end på lejekontrakten anførte lejer/fører(e).
3.4 Ved uansvarlig brug, såsom kørsel med manglende olie/vand eller hærværk og misbrug af det lejede køretøj, vil det til enhver tid være lejerens ansvar at erstatte den fulde skade. Mister lejer nøglen til køretøjet skal udlejer kontaktes hurtigst muligt. Sker det om aftenen, natten eller i weekenden og det ikke er muligt at få fat på udlejer, og hvis køretøjet holder uhensigtsmæssigt, skal lejer kontakte egen vejhjælp og bede dem køre køretøjet til Hjørringvej 142, 9400 Nørresundby. Udlejer vil derefter få lavet en ny nøgle hurtigst muligt, som lejer vil blive faktureret for. De dage lejer måtte undvære køretøjet kompenseres ikke.
3.5 Tobaksrygning og husdyr er ikke tilladt i køretøjerne, uden særlig aftale med udlejer. Sker det uden vil der blive eftersendt faktura for rens af kabine, samt ekstra rengøring.
3.6 Bliver vi af politiet gjort opmærksomme på, at køretøjet er blevet anvendt til ulovlige gøremål, udover mindre alvorlige trafikforseelser, er det i strid med lejeaftalen. I så fald henvises til punkt 1.4 i denne lejeaftale.
3.7 Udlejer er berettiget til at tilbagetage køretøjet på ethvert tidspunkt og uden påkrav for lejers regning, hvis 3 eller flere bøder/afgifter er ubetalt efter henvendelse fra Bilforum.
3.8 Køretøjet må som udgangspunkt ikke føres i udlandet, medmindre dette er tilkøbt. Det koster 200 kr. ekstra pr. måned for udlandskørsel. Køretøjets GPS forhindrer køretøjet i at køre over danske grænser, medmindre andet er aftalt. Dette for at forhindre tyveri. Ved leje af scootere er køretøjet begrænset via GPS til den kommune, køretøjet er lejet i. Dette for at forhindre tyveri.
3.9 Det er lejers ansvar at påse, at de i lejekontrakten påførte førere har gyldigt kørekort til lovlig anvendelse af køretøjet på tidspunktet hvor de fører køretøjet, (b) at udvise størst mulig omhu og forsigtighed ved brug af køretøjet, (c) at anvende køretøjet på lovlig og forsvarlig vis, herunder overholde regler og anvisninger for færdsel, (d) kun at anvende køretøjet til lovlige formål, (e ) at tjekke olie- og vandstand samt dæktryk regelmæssigt og mindst for hver 800 km, der tilbagelægges, (f) at påfylde korrekt brændstof, (g) at sørge for, at køretøjet er korrekt lukket
og aflåst, når den ikke benyttes, (h) at indstille anvendelsen af køretøjet og kontakte udlejer så snart lejer bliver opmærksom på fejl på køretøjet
3.10 Køretøjet må ikke benyttes til (a) motorsport eller lignende, (b) kørsel uden for færdselslovens område, (c) bugsering/slæbning af andet køretøj eller påhængsvogn, (d) befordring af dyr, (e) transport af farligt gods, herunder antændelige, brandfarlige, eksplosive, giftige, ætsende, radioaktive eller smittefarlige stoffer, dog fraregnet transport af mineralske olier og lignende, der i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning foretages af private personer, når det pågældende gods er emballeret til detailsalg og er beregnet til lejers personlige eller hjemlige brug eller til lejers fritids- eller sportsaktiviteter, forudsat, at der er truffet foranstaltninger til forebyggelse af udslip af indholdet under normale transportforhold, (f ) befordring af effekter, der kan beskadige køretøjet, (g) befordring af gods mod betaling, (h) personbefordring (f.eks. taxa), (i) mad udbringning.

4. FORSIKRING
4.1 Køretøjet er i lejeperioden dækket af udlejers forsikring. Køretøjet har ansvar- og kaskoforsikring. Lejer har en selvrisiko på 5.000 kr. på kaskoforsikringen, medmindre andet er angivet på lejekontrakten. 4.2 Ved færdselsuheld er lejer/fører forpligtet til:
a. At udfærdige så fyldestgørende skadeanmeldelse som muligt b. Meddele navn og adresse på implicerede parter samt evt. vidner c. Ikke overfor modpart at anerkende skyld i det hele d. Ikke at forlade det lejede køretøj uden fornødent hensyn er taget til beskyttelse af køretøjet e. Hurtigst muligt at underrette Bilforum på 72207262 f. Til modparten at oplyse at køretøjet er forsikret hos IF Forsikring
4.3 Forsikringen dækker ikke skader forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, eller skader sket fordi køretøjets fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftale-lovens § 20.
4.4 Lejer må ikke udtale sig om eller påtage sig skylden for ulykker eller på anden måde foretage handlinger, der foregriber det eventuelle erstatningsretlige opgør.

5. SERVICE OG REPARATION
5.1 Lejer er ansvarlig for at kontakte udlejer i rette tid, således køretøjet kan få udført service inden service er overkørt. Service bliver udført på Bilforums værksted medmindre andet er aftalt.
5.2 Lejer er ansvarlig for at kontakte Bilforum, såfremt køretøjet får fejl, mangler, mislyde eller har mistanke herom. Evt. reparationer bliver udført på Bilforums værksted medmindre andet er aftalt.

6. OPFYLDELSE AF LOVGIVNINGEN OG ANDRE NORMER
6.1 Lejer/fører(e) skal til enhver tid have gyldigt førerbevis og skal på udlejers forlangende dokumentere dette. Lejer/fører(e) skal straks meddele udlejer, hvis førerbevis måtte blive frakendt, hvorefter udlejer kan hæve lejeforholdet. Lejer skal anvende køretøjet i overensstemmelse med færdselslovens regler.

7. BETALING & KOMMUNIKATION
7.1 Betalingen for lejen håndteres månedligt, hvor den første betaling skal falde indenfor 2 hverdage efter reservationen. Efterfølgende skal betaling for kommende mdr. falde senest d.1 pr. påbegyndt mdr. Det er også muligt at betale for hele perioden samlet fra starten. Køretøjerne lejes kun ud i hele måneder.
7.2 Der skal indbetales depositum på 2 gange månedsleje. Depositum tilbageleveres senest 14 dage efter endt leje, minus evt. skader, gebyr, bøder eller lignende. Hvis lejeren imod pkt. 3.1 har tre eller flere ubetalte eller bøder eller afgifter, kan Bilforum enten kræve ekstra depositum til dækning eller annullere kontrakten jf. pkt. 3.7.
7.3 Det er vigtigt at lejer informerer udlejer straks, hvis lejer får nyt telefonnummer og/eller mailadresse, samt ny bopælsadresse. Kan udlejer ikke komme i kontakt med lejer f. eks. ifm. betaling/forlængelse af kontrakt kan det resultere i en efterlysning af køretøjet. Se pkt. 1.1. Ignoreres henvendelser fra udlejer eller kan udlejer af anden grund, som lejer ikke har oplyst om, ikke få kontakt til lejer i mere end 3 hverdage, ses det som brud på kontrakten og udlejer kan derved ophæve den uden kompensation til lejer.
7.4 Udlejer er berettiget til at tilbagetage køretøjet på ethvert tidspunkt og uden påkrav for lejers regning, hvis betaling af leje, ekstra depositum eller bøder/afgifter ikke betales senest 3 dage efter Bilforum har gjort opmærksom på manglende betaling. Dog kan lejeren have op til to ubetalte bøder/afgifter jf. 3.7 før køretøjet kan tilbagetages.
7.5 Falder betaling ikke, eller bliver køretøjet på anden måde misligholdt har udlejer ret til at ”blokere” køretøjet, indtil betaling eller anden misligholdelse er bragt i orden. Blokering sker igennem køretøjets GPS anordning.

8. OPHØR/FORLÆNGELSE
8.1 Lejeperioden, der fremgår af lejeaftalens forside, er fast, og lejer har ikke krav på forlængelse. Afleveres køretøjet før den aftalte lejeperiodes udløb, refunderes leje for uudnyttede dage ikke. Hvis lejer kan se, at lejer ikke kan nå at aflevere til den aftalte tid, er lejer forpligtet til straks at orientere udlejer derom. Lejeperioden kan kun forlænges efter aftale med udlejer, som er berettiget til at kræve ekspeditionsgebyr for forlængelse, ligesom der vil skulle betales aftalt leje og andre ydelser i hele forlængelsesperioden. Lejer er ved for sen aflevering – uanset årsag – ansvarlig for skader, der opstår på køretøjer efter det aftalte afleveringstidspunkt.
Ønskes lejeaftalen opsagt inden udløbet af aftalt periode, kan lejer kontakte bilforum på tlf.: 72207262. Ønskes lejen forlænget kan lejer ligeledes kontakte Bilforum. Ændring af lejemål kan dog aldrig garanteres. Vi vil dog altid bestræbe os på at være behjælpelig. Evt. med et andet køretøj.
Udlejer er dog berettiget til at ophæve lejeaftalen og tilbagetage køretøjet, hvis lejer misligholder lejeaftalen.

9. BESTILLING
9.1 Reservationer, der er bekræftet af udlejer, er bindende. Afbestilling skal foretages skriftligt og senest en kalenderdag før lejeperiodens begyndelse. Hvis køretøjet afbestilles, får kunden ikke depositum og forudbetalt leje tilbage.
Der gælder ingen fortrydelsesret – uanset om aftalen er indgået ved fjernsalg.
9.2 Kunden modtager leveringsdato efter betaling af depositum. Skulle kunden, imod forventning, ikke afhente produktet har kunden en uge til at aftale ny afhentning, ellers går varen videre til en anden kunde. Kunden får ikke depositum og opstartsgebyr tilbage.
Der tages forbehold for tastefejl.

Databeskyttelsespolitik
I forbindelse med indgåelse af aftale om leje eller demonstration (”demo”) af en af vores køretøjer,
behandler vi personoplysninger om den person, som indgår aftalen, og eventuelle andre personer,
som skal føre køretøjet. Denne databeskyttelsespolitik har til formål at opfylde vores oplysningspligt i
henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR).
Dataansvarlig og kontaktinformationer:
Den dataansvarlige er forhandlerens selskab, som fremgår på forsiden.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte den GDPR-ansvarlige hos udlejer. Du kan få oplyst
kontaktperson ved at henvende dig til udlejer via kontaktinformationerne på forsiden.
Vi behandler følgende personoplysninger
Vi indsamler følgende personoplysninger i forbindelse med aftalen:
• Navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, kørekortnummer og CPR-nr.
• Eventuel kopi af kørekort
• Registreringsnummer på kundens eget køretøj
• Evt. navn og CVR-nr. på virksomhed
• GPS-Lokation jf. krav fra forsikringsselskabet.
Beskrivelse af eventuelle specifikke ønsker fra kunden vedrørende aftalen om leje eller demo samt noter vedrørende køretøjets stand, f.eks. beskrivelse af en skade
Kunden, som indgår aftalen og afgiver personoplysninger til brug for aftalens indgåelse, er
ansvarlig for at sikre, at de personer hvis oplysninger afgives til forhandleren er gjort bekendt med
denne databeskyttelsespolitik.
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget
Vi indsamler og behandler oplysningerne ovenfor med henblik på at varetage og administrere
aftalen om leje eller demo af en af vores køretøj.
Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (aftale om leje eller demo
af køretøj) og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). De
legitime interesser, der begrunder behandlingen af oplysninger om personer, der er brugere af et køretøj uden at være aftalepart, er vores interesse i at kunne dokumentere identiteten på de personer, som fører vores køretøjer.
I forbindelse med erhvervsmæssig udlejning af køretøjer, er det et lovkrav at vi kan dokumentere identiteten på person, som fører vores køretøjer, jf. bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører, og i den forbindelse er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (lovkrav).
Retsgrundlaget for behandling af CPR-nr. er databeskyttelseslovens § 11.
Hvor dine personoplysninger stammer fra
Oplysninger indsamles enten direkte fra dig selv, hvis du selv afgiver oplysningerne som led i indgåelse af aftale om leje eller demo, eller via den person, som indgår aftalen vedrørende det køretøj, du skal være fører af.
Modtagere af dine personoplysninger
Vi deler ikke dine personoplysninger med andre parter.
Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i IT-systemer hos vores databehandlere. Oplysningerne opbevares indenfor EU/EØS.
Personoplysninger omfattet af en aftale om leje eller demo af køretøj gemmes i en periode på 5 år efter udløbet af det år, hvor aftalen var gældende. Dette skyldes vores forpligtelser i medfør af lovgivningen, herunder bogføringsloven og bekendtgørelse af lov om udlejning af motorkøretøjer uden fører.
Eventuel kopi af kørekort opbevares indtil 2 måneder efter endt leje, hvorefter det slettes.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig som aftalepart og/eller fører af en af vores køretøjer.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige
generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder – oversigt og links

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: martin@bilforum.as

Har du yderligere spørgsmål, så kontakt os venligst på mail eller sms – og kontakt-oplysningerne finder du her

Lad os kontakte dig via telefon